نشست ۴

عنوان ارائه: معرفی برنامه‌های کاربردی و مجوزهای دسترسی فایلها

در این نشست، ابتدا هادی به معرفی مختصر یک سری از برنامه‌های کاربردی پرداخت. که شامل نرم‌افزارهای زیر می‌گردد.

 • Audacity
 • Blender
 • Bluefish
 • Corebird
 • Eclipse
 • Emacs
 • Empathy
 • Gimp
 • Libre Office
 • Pitivi
 • Rhythmbox
 • Telegram
 • Thunderbird
 • VLC
 • Xchat
 • GNOME Web

photo_2015-02-02_20-52-15

سپس وحید به توضیح در رابطه با مجوزهای دسترسی فایل (file permission) پرداخت و دستورهای زیر را بررسی کرد:

 • chmod
 • chown
 • chattr
 • chgrp

photo_2015-02-02_20-52-13

photo_2015-02-02_20-54-19

session-4