نشست ۱

عنوان ارائه: دید سازمانی به نرم‌افزارهای آزاد

در این نشست که در سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) شهرداری برگزار شد، حاضرین در نشست به گفت‌وگوهای آزاد در رابطه با نرم‌افزار آزاد و مبانی آن و راه‌کارهای کمک لاگ به فاوا شهرداری گفت‌وگو کردند. همچنین در این نشست آقای مهندس یزدان پارساپور در رابطه با دید سازمانی به نرم‌افزارهای آزاد و نیازهای سازمان‌های بزرگ از نرم‌افزارهای آزاد راه‌‌کارهای مفیدی را ارایه کردند.

حاضرین در نشست:

  • خانم اسکندری (فاوا)
  • آقای یزدان پارساپور (فاوا)
  • سلمان محمدی
  • هادی یداللهی
  • آقای یزدان پناه (فاوا)
  • lagman