نشست‌های جاگ

نشست ی ۱۰

بحث آزاد

نشست ی ۹

ffmpeg

نشست ی ۸

بش اسکریپت

نشست ی ۷

OOP

نشست ۶

دستورات کاربردی در ترمینال

نشست ۵

دسترسی‌ها و گروه‌های کاربری

نشست ۴

معرفی برنامه‌های کاربردی و مجوزهای دسترسی فایلها

نشست ۳

بررسی و نصب توزیع مینت

نشست ۲

پرسش و پاسخ و نصب توزیع

نشست ۱

دید سازمانی به نرم‌افزارهای آزاد

نشست ۱۱

آشنایی با Microprofile