امین بازگیر

فعال در حوزه نرم‌افزار آزاد

حسام غیاثی

فعال در حوزه نرم‌افزار آزاد

گودرز جعفری

فعال در حوزه نرم‌افزار آزاد