سوابق حمایت‌های مالی

عنوان ارائه: سوابق حمایت‌های مالی و مخارج جاگ
توضیحات ارائه: سوابق حمایت‌های مالی و مخارج جاگ

باقیمانده قابل هزینه کمک‌های دریافتی تا 17م دی ۱۴۰۲ برابر 450,000 تومان است.

ماندهمحل هزینهاهدا کنندهمبلغتاریخردیف
0تهیه‌ی دامنه TehJUG.orgامین بازگیر825 هزار تومان1402/09/275
200 هزار تومانهنوز هزینه نشده.مجتبی زمندی200 هزار تومان1402/10/054
200 هزار تومانهنوز هزینه نشده.احسان فرجی200 هزار تومان1402/10/053
50 هزار تومانهنوز هزینه نشده.امین بازگیر50 هزار تومان1402/10/052
0پرداخت هزینه‌ی برگزاری جلسه‌ی 9حسام غیاثی210 هزار تومان1402/10/051